Φωτοδερματοπάθειες

Πολύμορφο Εξάνθημα εκ Φωτός

Η συχνότερη ιδιοπαθής φωτοδερματοπάθεια.

Προσβάλλει κυρίως νεαρές γυναίκες, πριν την ηλικία των 30 ετών.

Επίκτητο χρόνιο νόσημα που χαρακτηρίζεται από περιοδικές εξάρσεις, κυρίως τους θερινούς μήνες.

Εκδηλώνεται με τη μορφή κνησμώδους εξανθήματος, συμμετρικά, στις εκτεθειμένες στο φως περιοχές του δέρματος.

Στους πάσχοντες εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα ηλιοπροστασίας, καθώς και θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εξάρσεων.

Φωτοευαισθησία από φάρμακα / χημικές ουσίες

H φωτοευαισθησία από φάρμακα ή χημικές ουσίες προκύπτει από τη συνδυαστική δράση στο δέρμα μίας χημικής ουσίας (φωτοευαισθητοποιός ουσία) και του φωτός.

Οι χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτοευαισθησία είναι είτε χορηγούμενα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συστηματικά, είτε τοπικώς εφαρμοζόμενα προϊόντα.

Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας που κυρίως ευθύνεται για την πρόκληση φαρμακευτικής φωτοευαισθησίας είναι οι UVA υπεριώδεις ακτίνες.

Η φωτοευαισθησία από φάρμακα είναι συνήθως αποτέλεσμα φωτοτοξικής αντίδρασης και σπανιότερα φωτοαλλεργικής αιτιολογίας.

Για την αντιμετώπισή της, απαιτείται διακοπή της λήψης του υπεύθυνου φαρμάκου και εφαρμογή μέτρων ηλιοπροστασίας.